^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Nowa strona internetowa!

                        UWAGA RODZICE

 

NASZE PRZEDSZKOLE POSIADA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, KTÓRA JEST W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA NIEZBĘDNYCH DLA PAŃSTWA FORMACJI. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO JEJ ODWIEDZANIA. AKTUALNA ZA NIEDŁUGO WYGASA.

ADRES NOWEJ STRONY 

 www.pp43.opole.dlaprzedszkoli.eu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

UCHWAŁA NR XLVII/939/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/939/17

RADY MIASTA OPOLA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2

oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 zm.: poz. 1010,

poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych

przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2533), § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do dziesiątego

dnia każdego miesiąca.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEW.DZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 wrzesnia 2017 r.

Poz. 2241

Przedszkole dla wszystkich przyjazne-wyrównywanie szand edukacyjnych dla wszystkich dzieci.


         

UWAGA!!!WAŻNE!!!

Od tego roku Nasze przedszkole rozpocznie realizację projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, który zarazem jest jego  realizatorem

 „ Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci”.     

         W projekcie biorą udział wszystkie opolskie przedszkola i te należące do aglomeracji opolskiej. Projekt składa się z trzech modułów, a pierwszy z nich ma na celu objęcie pomocą logopedyczną, korekcyjną i psychologiczno – pedagogiczną wszystkie dzieci , które zostaną zakwalifikowane do którejkolwiek z grup oczywiście za  Państwa  zgodą. Drugi moduł – to realizacja projektów edukacyjnych opracowanych przez  przedszkole, a trzeci dotyczy doskonalenia nauczycieli. Pierwszy moduł już zaczynami 15 września i kolejno:

Na bieżąco będą Państwo informowani o realizacji projektu na poszczególnych etapach .

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają: Dyrektor, nauczycielki poszczególnych grup oraz koordynator na placówce Bożena Antosz.

Uważamy, że jest to bardzo interesująca forma dla dzieci w wieku przedszkolnym .

FESTYN JESIENNY!!!

WITAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI ORAZ RODZICÓW:)

Znalezione obrazy dla zapytania festyn dzieciecy

 • 29.09.2017r.(piątek) o godz. 15:30 odbędzie się jesienny festyn integracyjny pod hasłem ,,RAZ DWA TRZY PRZEDSZKOLAKIEM JESTEŚ TY”.

           W  programie:

           - utożsamianie się dzieci i rodziców z nową nazwą grupy;

           - zabawa z animatorem ,,Panem Żabą;

           - przedszkolna kuchnia i kawiarenka ( już dziś zwracamy się z  

             prośbą do rodziców o upieczenie ciasta do przedszkolnej   

             kawiarenki , – dziękujemy!)

 

           - ,,Koło fortuny”, które jak co roku cieszy się ogromnym

             powodzeniem (i w tym miejscu również zwracamy się z prośbą –  

             oczywiście w miarę swoich możliwości o fanty)

          

Malutkie przypomnienie:

           !!! ciasto przynosimy w dzień festynu najlepiej w godzinach

                rannych /29.09/ natomiast fanty gromadzimy u nauczycielek

                danej grupy.

W razie niejasności pytania proszę kierować do nauczycielek grup :)

 

ZEBRANIE

UWAGA

W środę tj. 06.09.br.; o godzinie 17.00 odbędzie się

ZEBRANIE DLA RODZICÓW,

składające się z dwóch części:

 I.              Zebranie w holu  z  zastępcą Dyrektora Przedszkola oraz Radą Pedagogiczną;

II.         Zebranie z nauczycielkami grup w poszczególnych salach dydaktycznych

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

Dyrektor i Nauczyciele PP43

DNI ADAPTACYJNE

W dniach 25,26,27 lipca ( wtorek, środa, czwartek) br.; w godzinach od 16 do 17 odbędą się dni adaptacyjne dla grupy najmłodszej tj. "Pajacyki".

Serdecznie zapraszam wszystkie przeszłe przedszkolaki wraz z rodzicami:)

Dorota Joniak

Procedura odbioru dziecka z przedszkola

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI

 

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki  i odbierane z  placówki przez rodziców ( opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.
 2. 2.      Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. 3.      Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
 4. 4.      Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki
 5. 5.      Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

ODBIERANIE DZIECKA Z PLACÓWKI

 1. Dzieci  mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2.  Rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub- w przypadku jego nieobecności- nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica- upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą informację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 6. Nauczyciel w każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie o godzinie zadeklarowanej przez rodzica ( prawnego opiekuna).
 8. Nauczyciel lub pracownik dyżurujący powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic ( osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 9. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się  z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 

 

 1. 1.      Żadnemu pracownikowi pedagogicznemu lub niepedagogicznemu przedszkola nie wolno wydać dziecka osobie, którą podejrzewa o spożycie alkoholu lub narkotyków.
 2. Nauczyciel/inny pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i w miarę możliwości odseparowania go od nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru.
 3. Jeżeli osoba nietrzeźwa zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla pracowników przedszkola i dzieci, dyrektor przedszkola lub nauczyciel ma prawo wezwać policję.
 4. O fakcie zgłoszenia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel lub inny pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola.
 5. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia drugiego z rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby wcześniej pisemnie upoważnionej.
 6. Jeżeli po dziecko nie stawi się trzeźwy rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona, wówczas dyrektor lub nauczyciel wzywa policję.
 7. O przekazaniu dziecka do pogotowia opiekuńczego (lub innej właściwej instytucji) decyduje policja.
 8. Po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel oraz dyrektor sporządzają notatkę służbową
  - załącznik nr 1.
 9. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu
  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych
  w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Ze spotkania sporządzona zostaje notatka służbowa- załącznik nr 1.
 10. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/opiekuna prawnego po dziecko w stanie wskazującym
  na spożycie alkoholu powtarza się, dyrektor przedszkola pisemnie informuje policję i/lub terenowy ośrodek pomocy społecznej i/lub wydział rodzinnego sądu rejonowego.
 11. Nauczyciel, nawet po jednorazowym incydencie stawienia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego, zobowiązany jest do bacznej obserwacji sytuacji rodzinnej dziecka i w razie potrzeby informowania pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz dyrektora w celu podjęcia decyzji
  o kolejnych krokach.

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego nr 43 w Opolu

Szanowni Rodzice, już prawie od 15 lat jednym z istotnych elementów naszej codziennej pracy edukacyjnej jest Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego nr 43 w Opolu. Zawiera ona nowatorskie rozwiązania organizacyjne, które zaowocowały wieloletnimi tradycjami i standardami praktycznych działań w pracy z dziećmi. Z efektami ich wdrożenia w praktyce, możecie Państwo zapoznać się w zakładce Koncepcja...i w filmiku zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy!

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu