INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 43 w OPOLU

Od dnia 13-04-2016r. do dnia 20-04-2016r.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie w placówce pisemnego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a dyrektorem przedszkola.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.