^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

UCHWAŁA NR XLVII/939/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/939/17

RADY MIASTA OPOLA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2

oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 zm.: poz. 1010,

poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych

przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2533), § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do dziesiątego

dnia każdego miesiąca.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEW.DZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 wrzesnia 2017 r.

Poz. 2241

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu