^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Jak przebiega współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu?

Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym przebywa dziecko, w związku z tym ma największy wpływ na jego rozwój i wychowanie. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami we wczesnych latach życia dzieci. Uważamy, że ogólna zgodność między celami i wartościami przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, wzmacnia oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, przyczynia się także do wzrostu prestiżu przedszkola i daje szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki. My  ze swojej strony staramy się:

 • Informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w naszym przedszkolu;
 • Informować rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć rozwijających dzieci i łagodzenia trudności na jakie napotykają;
 • Zachęcać rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

Nasze przedszkole systematycznie realizuje zadania w ścisłej  współpracy z rodzicami, gdyż uważamy, że ułatwia nam to poznanie dzieci i pozwala na ujednolicenie wpływów wychowawczych.Poprzez częste i otwarte kontakty z rodzicami poznajemy ich oczekiwania i sugestie, co ułatwia nam planowanie naszej pracy i niweluje ewentualne nieporozumienia. Od rodziców oczekujemy szczerości, otwartości i zrozumienia oraz aktywnego włączania się w życie przedszkola. Poprzez różnorodne formy współpracy z rodzicami dążymy do tego, aby poczuli się współgospodarzami placówki. Chcemy, aby mieli bliższe wyobrażenie o naszej pracy, w jakich warunkach i z kim przebywa dziecko. Rodzice mogą w każdym momencie przyjść do przedszkola.

Każda grupa ma zaplanowaną współpracę z rodzicami na dany rok szkolny.Na pierwszym – wrześniowym zebraniu zapoznajemy rodziców z propozycjami zawartymi w planie. Proponujemy  rodzicom m.in.:

-udział lub obserwację zajęć otwartych, (co najmniej 2 razy w roku każda  nauczycielka)

-obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tą formą współpracy, zajęcia odbywają się po południu ze względu na wygodę i potrzeby  rodziców;

-uroczystości okolicznościowe,

-festyny (dwa razy do roku – jesienią i wiosną),

-rozmowy indywidualne i konsultacje w zależności od potrzeb obydwu stron,

-spotkania ze specjalistami (logopeda, pedagog i psycholog, nauczyciele szkół

podstawowych).

-odwiedzanie strony internetowej, gdzie rodzice na bieżąco mogą obserwować nasze

przedszkolne życie

W naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, która ma faktyczne prawo głosu i współdecyduje w najważniejszych sprawach przedszkola (np. gospodarowanie finansami z dobrowolnych składek na Radę Rodziców, decydowanie o ważniejszych imprezach typu wycieczki, wyjścia do teatru, kina, formie zakończenia roku dla dzieci idących do szkoły). Rada Rodziców działa na podstawie swojego Regulaminu.

Z naszego punktu widzenia współpraca z rodzicami układa się dobrze, satysfakcjonuje nas, a rodzice są ufni, otwarci i chętni do współpracy.  Uważamy, że realizowany przez nas program idzie w dobrym kierunku więc jest przez nas kontynuowany i udoskonalany. Bardzo cenimy sobie doświadczenia z festynów. Uczestniczy w nich bardzo dużo rodziców, świetnie się bawią, wykazując dużą aktywność i gotowość do pomocy w organizowaniu imprez np. pieką ciasta, przynoszą losy na tzw. Koło Fortuny. Wieloletnią tradycją jest że nauczyciele przynoszą swoje wypieki do przedszkolnej kawiarenki,  w ten sposób chcą się odwdzięczyć  za częsty wkład rodziców w organizację naszych imprez. Ogromną przyjemność sprawia nam to, że na festyn przychodzi zawsze kilkunastu naszych absolwentów – razem z rodzicami. Widzimy, jak ten dobry, nieformalny kontakt procentuje potem w ciągu roku. Kształcimy i doskonalimy swoją umiejętność otwartego kontaktowania się z rodzicami, umiejętność sprawnego i delikatnego rozwiązywania problemów. Rodzice muszą mieć pewność, że każdy problem, z którym przyjdą zostanie taktownie rozwiązany. Nasze relacje z rodzicami uważamy za dobre i satysfakcjonujące obie strony na co potwierdzeniem są raporty z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz wewnętrznej prowadzonej przez zespół ewaluacyjny naszego przedszkola.Przeprowadzone badania ( 2013 – 2015 ) wśród rodziców są dla naszego przedszkola bardzo satysfakcjonujące.

Rodzice bowiem uznali, że:

 • Znają i akceptują przyjęte w naszym przedszkolu wartości wychowawcze.
 • Przedszkole rozpoznaje problemy wychowawcze i rozwojowe i dba o zapewnienie dzieciom pomocy w ich rozwiązywaniu – pomoc psychologiczna i logopedyczna.
 • W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka.
 • Współpraca z rodzicami jest partnerska i satysfakcjonująca.
 • Placówka spełnia kryteria Bezpiecznego Przedszkola.

Naszą pracę rodzice postrzegają następująco:

 • Współpraca z nauczycielami jest partnerska i satysfakcjonująca.
 • Przedszkole proponuje bardzo atrakcyjne formy współpracy.
 • Przedszkole oferuje bardzo dobry program opiekuńczo wychowawczy i dydaktyczny.
 • Wiedzą, że w przedszkolu jest realizowany program Akademia ZdrowegoPrzedszkolaka oraz inne ogólnopolskie programy;
 • W przedszkolu są przestrzegane prawa dziecka.

Dużym  zainteresowaniem i zaangażowaniem nadal obejmujemy rodziców zgłaszających swoje dziecko po raz pierwszy do przedszkola. Z myślą o nich nauczyciel obejmujący wychowawstwo w najmłodszej grupie opracowuje program adaptacyjny i cykl spotkań w ramach dni adaptacyjnych (patrz D 5).

 

 

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu