^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?

Praca wychowawcza w naszym przedszkolu jest skupiona na organizowaniu i inspirowaniu różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających pobudzaniu, a także wspomaganiu indywidualnego rozwoju dzieci. Codzienna nasza  praca  wychowawcza opiera się na:

  • obserwacji dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, a na tej podstawie stawianie  diagnozy;
  • przekładaniu zadań programowych na rozwojowe biorąc przy tym pod uwagę wcześniejsze obserwacje i diagnozę;
  • monitorowanie rozwoju dziecka oparte na porównaniu osiąganych efektów  ze stanem wyjściowym;
  • współpracy z rodzicami i specjalistami z odpowiednich  dziedzin pedagogicznych.

        W przedszkolu bazujemy na jednym  ogólnie przyjętym przez Radę Pedagogiczną programie wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Joanny Kopały pt. Zanim będę uczniem, zgodnym z obowiązującą nową podstawą programową. Program ten daje nam swobodę w wyborze i interpretacji treści oraz możliwości dostosowania go do potrzeb zarówno całej grupy jak i pojedynczego dziecka.

         Od roku szkolnego 2015/2016 we wszystkich grupach realizowany jest program autorski z zakresu nauczania języka angielskiego, ponadto dodatkowo od kilku lat realizujemy projekty ogólnopolskie: Akademia Zdrowego Przedszkolaka oraz Akademia Aquafresh. Podobnie jak w przypadku ustalania hierarchii praw dziecka, ustalałyśmy cele naszej pracy wychowawczej. Każda z nas przedstawiła 4 cele, które w jej pracy z dziećmi uważa za najważniejsze i to one utworzyły listę najistotniejszych  celów jakie realizujemy w naszej pracy:

 1. Rozwijanie samodzielności dziecka, robimy to przez:

 -doskonalenie samoobsługi – samodzielne spożywanie posiłków, czynności higieniczne, ubieranie się i rozbieranie, sprzątanie po sobie;

-tworzenie warunków wolnego wyboru miejsca i rodzaju aktywności, a także materiałów do zajęć i zabaw;

-wspieranie i zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnych decyzji, aktywnym myśleniu;

-wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości;

2. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji

-tworzenie atmosfery zrozumienia, zaufania i otwartości;

-akceptowanie dziecka takim jakim jest;

-wspieranie i eksponowanie najdrobniejszych osiągnięć;

-czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci;

-stwarzanie atmosfery radości i warunków do zabawy;

3. Kształtowanie właściwej postawy społecznej

-uczenie i wychowywanie dzieci w myśl zasady „Nie rób drugiemu co tobie nie miłe”;

-wskazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów oraz uczenie umiejętności negocjowania i radzenia sobie z własnymi emocjami;

-ponoszenie konsekwencji swojego zachowania;

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności;

-eksponowanie wartości przyjaźni i koleżeństwa;

-przestrzeganie zasady równości podczas korzystania z zabawek, podejmowana roli w zabawie itp.

4. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Działania nasze skierowane są na pomoc rozwijającemu się dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej rozumianej jako gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole oraz zdolność do przystosowania się do nowego środowiska.

 

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu